Szkoła językowa online Weroniki Sokołowskiej

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ INSPIRO LANGUAGE ACADEMY

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin szkoły językowej Inspiro Language Academy, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez szkołę językową Inspiro Language Academy.

§2 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Rok szkolny trwa dwa semestry. W święta i dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się. Szczegółowa organizacja roku szkolnego na dany rok dostępna jest w recepcji Inspiro Language Academy.
2. Inspiro Language Academy organizuje kursy indywidualne i grupowe online lub w siedzibie firmy, dla której Inspiro Language Academy świadczy usługi językowe.
3. Organizacja roku szkolnego w Inspiro Language Academy nie obowiązuje klientów uczestniczących w kursach indywidualnych lub odbywających się w firmach. W tych przypadkach długość trwania kursu oraz przerwy międzysemestralne ustalane są indywidualnie z klientem.
4. Zajęcia na kursach prowadzone są według ustalonego harmonogramu.
5. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu.
6. Zapis na kurs następuje poprzez opłacenie kosztu kursu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i warunków z administracją szkoły.
7. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z administracją szkoły pod numerem tel. 791-792-986 lub adresem e-mail: biuro@inspiroacademy.pl.

§3 PRZYDZIAŁ DO GRUPY

1. Przydział uczestników do grup następuje na podstawie testu diagnostycznego przesłanego za pomocą strony internetowej Inspiro Language Academy lub rozmowy z lektorem, sprawdzającym umiejętności uczestnika w języku obcym.
2. Na kursy na poziomie podstawowym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

§4 LICZEBNOŚĆ GRUPY

1. Kursy grupowe liczą nie mniej niż cztery i nie więcej niż pięć osób. Kursy dla jednej lub dwóch osób traktowane są jak zajęcia indywidualne.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie poniżej minimalnej ilości osób szkoła Inspiro Language Academy ma prawo połączyć grupę z inną grupą o zbliżonym poziomie językowym, lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu lub skrócenie czasu trwania zajęć.

§5 CENA KURSU

1. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny, zamieszczonym na stronie internetowej www.inspiroacademy.pl.
2. Cena kursów indywidualnych podlega indywidualnej wycenie z uwzględnieniem charakteru zajęć i specjalizacji kursu.
3. Opłatę za kurs uiszcza się przelewem na konto o numerze: 15 1050 1445 1000 0092 0879 1096 .
4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat szkoła Inspiro Language Academy może pobierać
odsetki ustawowe.
5. Możliwe jest wnoszenie płatności za kurs w ratach. Cena kursu opłacanego w ratach nie podlega zwiększeniu. Wysokość i ilość rat zależy od rodzaju kursu i jest ustalana indywidualnie.
6. Kursanci mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach znajduje się na stronie internetowej www.inspiroacademy.pl
7. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Kursanci nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy.
8. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
9. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, w które uczestnik zobowiązuje się zaopatrzyć, jeśli kurs, w którym uczestniczy tego wymaga.

§6 LEKTORZY

1. Zajęcia na kursach organizowanych przez Inspiro Language Academy prowadzą starannie wyselekcjonowani lektorzy, mający kwalifikacje do nauczania języków.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od szkoły.
3. Zajęcia dydaktyczne oraz praca lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

§7 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z członkami grupy.
2. Uczestników kursów indywidualnych obowiązuje termin odwołania zajęć do godziny 18:00 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia. Odwołania można zgłaszać mailowo na adres: biuro@inspiroacademy.pl lub telefonicznie: 791-792-986.
3. W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Inspiro Language Academy, zajęcia te przepadają i nie są odrabiane.

§8 REZYGNACJA Z KURSU

1. Każdy kursant ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w szkole Inspiro Language Academy w dowolnym momencie trwania kursu.
2. Rezygnacja następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) uczestnika kursu.
3. Dla kursów grupowych termin wypowiedzenia to 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
4. Kursant rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności, włączając zajęcia planowane na okres wypowiedzenia.
5. Kursantowi rezygnującemu z udziału w kursie przysługuje prawo do zwrotu wcześniej wniesionej opłaty, z odliczeniem kwoty należnej za zajęcia, które odbyły się do końca okresu wypowiedzenia.

§9 OTRZYMANIE CERTYFIKATU

1. Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu jeśli jego frekwencja na odbytych zajęciach wynosi min. 75% oraz osiągnie wynik na teście końcowym na poziomie min. 70%.
2. Certyfikaty wydawane są do 14 dni od daty ukończenia kursu na prośbę uczestnika.
3. Certyfikat jest wystawiany w formie elektronicznej i jest przesyłany na adres e-mail uczestnika kursu.

§10 REKLAMACJE

1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej kursu lub pracy szkoły należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny u Administracji szkoły i przesłać do na adres email: biuro@inspiroacademy.pl lub przesłać pocztą na adres szkoły.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, a odpowiedź zostanie przesłana na e-mail nadawcy.
3. Reklamacje można składać najpóźniej do 60 dni od daty zakończenia kursu.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.