REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ INSPIRO LANGUAGE ACADEMY

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Niniejszy Regulamin szkoły językowej Inspiro Language Academy, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez szkołę językową Inspiro Language Academy.
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką szkoła językowa Inspiro Language Academy podpisuje z każdym kursantem na kursy stacjonarne.

§2 ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Rok szkolny trwa dwa semestry. W święta i dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się. Szczegółowa organizacja roku szkolnego na dany rok dostępna jest w recepcji Inspiro Language Academy.
2. Inspiro Language Academy organizuje kursy indywidualne i grupowe w placówce Inspiro Language Academy przy ul. Litewskiej 13/1 lub w siedzibie firmy, dla której Inspiro Language Academy świadczy usługi językowe.
3. Organizacja roku szkolnego w Inspiro Language Academy nie obowiązuje klientów uczęszczających na kursy indywidualne lub odbywające się poza placówką Inspiro Language Academy oraz online. W tych przypadkach długość trwania kursu oraz przerwy międzysemestralne ustalane są indywidualnie z klientem.
4. Zajęcia na kursach prowadzone są według ustalonego harmonogramu.
5. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu.
6. Zapis na kurs następuje przez podpisanie Umowy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i warunków z administracją szkoły, a w przypadku kursów online poprzez opłacenie kosztu kursu.
7. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z administracją szkoły pod numerem tel. 791-792-986 lub adresem e-mail: biuro@inspiroacademy.pl.

§3 PRZYDZIAŁ DO GRUPY
1. Przydział słuchaczy do grup następuje na podstawie testu diagnostycznego przesłanego za pomocą strony internetowej Inspiro Language Academy lub przeprowadzonego w placówce szkoły oraz w razie potrzeby rozmowy z lektorem, sprawdzającym umiejętności komunikacyjne słuchacza w języku obcym.
2. Na kursy na poziomie podstawowym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

§4 LICZEBNOŚĆ GRUPY
1. Grupy słuchaczy odbywających zajęcia w placówce Inspiro Language Academy liczą nie mniej niż trzy i nie więcej niż sześć osób. Kursy dla jednej lub dwóch osób traktowane są jak zajęcia indywidualne. Grupy online mogą się różnić ilością uczestników w zależności od rodzaju kursu.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie poniżej minimalnej ilości osób szkoła Inspiro Language Academy ma prawo połączyć grupę z inną grupą o zbliżonym poziomie językowym, lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu.

§5 CENA KURSU
1. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny, zamieszczonym na stronie internetowej www.inspiroacademy.pl.
2. Cena kursów indywidualnych podlega indywidualnej wycenie z uwzględnieniem charakteru zajęć i specjalizacji kursu.
3. Opłatę za kurs uiszcza się przelewem internetowym na konto o numerze podanym w umowie podpisywanej przez kursanta lub gotówką w placówce Inspiro Language Academy przy ul. Litewskiej 13/1.
4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat szkoła Inspiro Language Academy może pobierać odsetki ustawowe.
5. Możliwe jest wnoszenie płatności za kurs w ratach. Cena kursu opłacanego w ratach nie podlega zwiększeniu.
6. Kursanci mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach znajduje się na stronie internetowej www.inspiroacademy.pl
7. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Kursanci nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy.
8. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
9. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, w które Kursant zobowiązuje się zaopatrzyć, jeśli kurs, w którym uczestniczy tego wymaga.

§6 LEKTORZY
1. Zajęcia na kursach organizowanych przez Inspiro Language Academy prowadzą starannie wyselekcjonowani lektorzy, mający kwalifikacje do nauczania języków.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od szkoły.
3. Zajęcia dydaktyczne oraz praca lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

§7 KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
1. Kursanci mają możliwość nieodpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych Inspiro Language Academy w siedzibie szkoły oraz wypożyczania ich.
2. Termin zwrotu książek lub czasopism wypożyczonych w Inspiro Language Academy upływa po trzydziestu dniach od daty wypożyczenia. Okres ten można wydłużyć, zgłaszając to lektorowi w Inspiro Language Academy.
3. Kursanci wypożyczający książki lub czasopisma w Inspiro Language Academy zobowiązują się oddać je przed zakończeniem danego roku szkolnego.
4. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia książki lub czasopisma, uniemożliwiającego z jego dalszego korzystania kursant zobowiązuje się pokryć koszt zakupu zamiennika.

§8 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z członkami grupy.
2. Uczniów kursów indywidualnych oraz odbywających się poza placówką Inspiro Language Academy obowiązują terminy odwołania zajęć zapisane na umowie lub ustalone podczas kontaktu z przedstawicielem szkoły.
3. W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Inspiro Language Academy, zajęcia te przepadają i nie są odrabiane.

§9 REZYGNACJA Z KURSU
1. Każdy kursant ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w szkole Inspiro Language Academy w dowolnym momencie trwania kursu.
2. Rozwiązanie Umowy następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) Kursanta.
3. Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia zapisanego na umowie.
4. Kursant rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności, włączając zajęcia planowane na okres wypowiedzenia umowy.
5. Kursantowi rezygnującemu z udziału w kursie przysługuje prawo do zwrotu wcześniej wniesionej opłaty, z odliczeniem kwoty należnej za zajęcia, które odbyły się do dnia rozwiązania Umowy.

§10 OTRZYMANIE CERTYFIKATU
1. Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu jeśli jego frekwencja na odbytych zajęciach wynosi min. 75% oraz osiągnie wynik na teście końcowym na poziomie min. 70%.
2. Certyfikaty wydawane są do 14 dni od ukończenia kursu.
3. Certyfikat można odebrać w siedzibie szkoły Inspiro Language Academy.

§11 REKLAMACJE
1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej kursu lub pracy szkoły należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny u Administracji szkoły i przesłać do na adres email: biuro@inspiroacademy.pl lub przesłać pocztą na adres szkoły.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, a odpowiedź zostanie przesłana na e-mail nadawcy.
3. Reklamacje można składać najpóźniej do 60 dni od daty zakończenia kursu.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.