Szkoła językowa online Weroniki Sokołowskiej

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ INSPIRO LANGUAGE ACADEMY

Usługi oferowane na stronie https://inspiroacademy.pl/ sprzedawane są przez Weronikę Sokołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Inspiro Language Academy Weronika Sokołowska, NIP 8733143202, REGON 122965786, wpisanego/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, dalej jako Sprzedawca lub Szkoła.

Dane do kontaktu:
Email: biuro@inspiroacademy.pl
Telefon: 791-792-986
Adres: ul. Zbrojów 4/15, 30-042 Kraków

PODSTAWOWE POJĘCIA:

1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;

2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;

4. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Szkołą, zwana również Użytkownikiem;

5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;

6. Oferta – propozycja zawarcia umowy zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy).

7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

9. Produkt – Towar lub Usługa oferowana przez Szkołę na stronie internetowej Szkoły, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;

10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);

11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;

12. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Szkołę;

13. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

14. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

15. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

16. Umowa – wzajemne uzgodnienia Szkoły i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;

17. Usługa – usługa świadczona przez Szkołę na rzecz Klienta.

§1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1.1 Niniejszy Regulamin szkoły językowej Inspiro Language Academy, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez szkołę językową Inspiro Language Academy Weronika Sokołowska (dalej „Szkoła”).


§2. KURSY INDYWIDUALNE

2.1. ORGANIZACJA KURSÓW INDYWIDUALNYCH
a) Kurs odbywa się w trybie ciągłym i trwa do momentu zgłoszenia rezygnacji. Oznacza to, że zajęcia planowane są w ustalonych terminach do momentu zgłoszenia rezygnacji zgodnie z pkt. 2.4. par. 2.
b) Harmonogram zajęć ustalany jest indywidualnie z Klientem.

2.2 CENA KURSU I PŁATNOŚCI
a) Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej www.inspiroacademy.pl.
b) Opłatę za kurs uiszcza się przelewem na konto bankowe o numerze: 15 1050 1445 1000 0092 0879 1096
c) Płatności za kurs przyjmowane są z góry w pakietach miesięcznym lub 15 zajęć. Płatność miesięczna rozumiana jest jako czterokrotność zajęć w jednym tygodniu wg. ustalonego harmonogramu. Przykładowo, w przypadku zajęć odbywających się raz w tygodniu pakiet miesięczny to 4 zajęcia, a w przypadku zajęć odbywających się dwa razy w tygodniu pakiet miesięczny to 8 zajęć.

2.3 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
a) Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. z powodu choroby lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z Klientem.
b) Uczestników kursów indywidualnych obowiązuje termin odwołania zajęć do godziny 18:00 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia. Odwołania można zgłaszać mailowo na adres: hello@inspiroacademy.pl lub telefonicznie: 534 251 114 bądź bezpośrednio u lektora.
c) W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Inspiro Language Academy, zajęcia te zostają uznane za zrealizowane i nie są odrabiane.

2.4 REZYGNACJA Z KURSU INDYWIDUALNEGO
a) Klient ma prawo zrezygnować z zajęć w szkole Inspiro Language Academy w dowolnym momencie trwania kursu z zachowaniem terminu odwołania zajęć.
b) Rezygnacje należy zgłaszać mailowo na adres hello@inspiroacademy.pl.
c) Klientowi rezygnującemu z udziału w kursie indywidualnym przysługuje prawo do zwrotu opłaty za niewykorzystane lekcje. Zwrot nadpłaty następuje na konto bankowe, z którego została otrzymana płatność do 7 dni roboczych od zakończenia zajęć.
d) Inspiro Language Academy wystawia zaświadczenia potwierdzające udział w kursie jedynie na pisemną prośbę Klienta.


§3. KURSY GRUPOWE

3.1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ GRUPOWYCH
a) Rok szkolny trwa dwa semestry. W święta i dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się.
b) Zajęcia na kursach prowadzone są według ustalonego harmonogramu.
c) Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu.
d) Zapis na kurs następuje poprzez opłacenie kosztu kursu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i warunków z administracją szkoły.
e) Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z członkami grupy.
f) W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z administracją szkoły mailowo pod adresem: hello@inspiroacademy.pl lub telefonicznie: 534 251 114.

3.2. PRZYDZIAŁ DO GRUPY
a) Przydział uczestników do grup następuje na podstawie testu diagnostycznego przesłanego za pomocą strony internetowej Inspiro Language Academy lub rozmowy z lektorem, sprawdzającym umiejętności uczestnika w języku obcym.
b) Na kursy na poziomie podstawowym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

3.3. LICZEBNOŚĆ GRUPY
a) Kursy grupowe liczą nie mniej niż cztery i nie więcej niż pięć osób.
b) W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie poniżej minimalnej ilości osób szkoła Inspiro Language Academy ma prawo połączyć grupę z inną grupą o zbliżonym poziomie językowym, lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu lub skrócenie czasu trwania zajęć.

3.4 CENA KURSU
a) Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny, zamieszczonym na stronie internetowej www.inspiroacademy.pl.
b) Opłatę za kurs uiszcza się przelewem na konto bankowe o numerze: 15 1050 1445 1000 0092 0879 1096 .
c) W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat szkoła Inspiro Language Academy może pobierać odsetki ustawowe.
d) Możliwe jest wnoszenie płatności za kurs grupowy w ratach. Cena kursu opłacanego w ratach nie podlega zwiększeniu. Wysokość i ilość rat zależy od rodzaju kursu i jest ustalana indywidualnie.
e) Klienci mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach znajduje się na stronie internetowej www.inspiroacademy.pl
f) Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy.
g) Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
h) Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, w które uczestnik zobowiązuje się zaopatrzyć, jeśli kurs, w którym uczestniczy tego wymaga.

3.5 REZYGNACJA Z KURSU GRUPOWEGO
a) Klient ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w szkole Inspiro Language Academy w dowolnym momencie trwania kursu.
b) Rezygnacja następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) Klienta. Wniosek może być przesłany w formie mailowej.
c) Dla kursów grupowych termin wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
d) Klient rezygnujący z kursu grupowego zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności, włączając zajęcia planowane na okres wypowiedzenia.
e) Klientowi rezygnującemu z udziału w kursie grupowym przysługuje prawo do zwrotu wcześniej wniesionej opłaty, z odliczeniem kwoty należnej za zajęcia, które odbyły się do końca okresu wypowiedzenia.

3.6 OTRZYMANIE CERTYFIKATU
a) Klient otrzymuje certyfikat ukończenia kursu jeśli jego frekwencja na odbytych zajęciach wynosi min. 75% oraz osiągnie wynik na teście końcowym na poziomie min. 70%.
b) Certyfikaty wydawane są do 30 dni od daty ukończenia kursu na prośbę Klienta.
c) Certyfikat jest wystawiany w formie elektronicznej i jest przesyłany na adres e-mail Klienta.


§4. LEKTORZY

4.1 Zajęcia na kursach organizowanych przez Inspiro Language Academy prowadzą starannie wyselekcjonowani lektorzy, mający kwalifikacje do nauczania języków.

4.2 Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od szkoły.

4.3 Zajęcia dydaktyczne oraz praca lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.


§5. REKLAMACJE

5.1 W celu złożenia reklamacji dotyczącej kursu lub pracy szkoły należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny u Administracji Szkoły i przesłać do na adres email: biuro@inspiroacademy.pl lub przesłać pocztą na adres szkoły.

5.2 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, a odpowiedź zostanie przesłana na e-mail nadawcy.

5.3 Reklamacje można składać najpóźniej do 60 dni od daty zakończenia kursu.

§6 OPINIE O KURSACH

6.1. Opinie dotyczące kursów językowych publikowane przez Szkołę, są przez nią weryfikowane.

6.2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Szkołę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z usług Szkoły, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.

6.3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Usług Szkoły, opinia ta nie jest publikowana przez Szkołę.

6.4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Usług Szkoły, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

7.2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Szkołę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:

1) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Szkołę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Szkołę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Szkoła przekazała Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;

3) przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);

4) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

6) zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;

7) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7.4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 

§8 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

8.1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

8.2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za niezgodność Towaru z Umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

8.4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

8.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.


§9 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

9.1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.

9.2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

9.3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.

9.4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu oraz dokonania płatności z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.

9.5. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta.

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.

10.2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.

10.3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

10.4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

10.5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;

4) lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.

10.7. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.

10.8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.

10.9. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.

10.10. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

10.11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie: https://inspiroacademy.pl/polityka-prywatnosci/

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu:

E-mail: biuro@inspiroacademy.pl

Telefon: 791-792-986

Adres korespondencyjny: ul. Zbrojów 4/15, 30-042 Kraków

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2

Nasze dane do kontaktu:

E-mail: biuro@inspiroacademy.pl

Telefon: 791-792-986

Adres korespondencyjny: ul. Zbrojów 4/15, 30-042 Kraków

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres Klienta* … 

Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

*uzupełnić